fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją, kaip VšĮ Myliu mišką (toliau – Myliu mišką arba Įstaiga) ar jos darbuotojas tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis Įstaigos interneto svetainėje https://www.myliumiska.lt, taip pat ir subdomenais žymimose svetainėse (toliau – Interneto svetainė), apsilankius mūsų Įstaigoje, Myliu mišką socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, taip pat asmens duomenis, kuriuos Įstaiga gauna sudarydama ir vykdydama tarpusavio sutartis, įskaitant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

APIE MYLIU MIŠKĄ

Viešoji įstaiga Myliu mišką, juridinio asmens kodas 305789652, adresas Miškinių g. 6B-2, Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas: info@myliumiska.lt

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia Myliu mišką apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kurią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP adresą.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Myliu mišką tvarko Jūsų asmens duomenis tokiais tikslais:

 • Paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais

Paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Įstaiga tvarko asmens, sudariusio su Myliu mišką paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis (kai Klientas yra fizinis asmuo) ir Kliento atstovų, darbuotojų, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis: paslaugų teikimo sutartyje esančius asmens duomenis, Kliento pateiktus asmens duomenis, duomenis, kuriuos Myliu mišką, esant poreikiui, surinks iš kitų šaltinių, teikdama paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Asmens duomenys paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo Myliu mišką pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 • Paramos gavimo, naudojimo ir administravimo tikslais

Paramos gavimo, naudojimo ir administravimo tikslais Įstaiga tvarko asmens, sudariusio su Myliu mišką paramos teikimo sutartį (toliau – Rėmėjas), asmens duomenis (kai Rėmėjas yra fizinis asmuo) ir Rėmėjo atstovų, darbuotojų, kitų su Rėmėjo pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis, esančius paramos teikimo sutartyje asmens duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Asmens duomenys paramos gavimo, naudojimo suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Rėmėjo paskutinio pavedimo Myliu mišką pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 • Pasiūlymų Klientams / Rėmėjams siuntimo tikslu

Esant Jūsų sutikimui, Myliu mišką gali tvarkyti asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) naujienų ir kitos informacijos apie Myliu mišką teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informacijos apie renginius ir kitą Įstaigos veiklą teikimui.

Jei Jūs, sudarydama(s) paslaugų ar paramos teikimo sutartį su Myliu mišką, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Įstaiga teisėto intereso pagrindu komunikuoti su Klientais, Rėmėjais (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.), susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Myliu mišką teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan., tvarko Jūsų, kaip Kliento / Rėmėjo ar jo atstovo asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdama Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Myliu mišką Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos. Tuo atveju, jei Įstaiga Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi paslaugų ar paramos teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

 • Sutarčių su partneriais, paslaugų teikėjais vykdymas

Myliu mišką tvarko savo tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įstaigos ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Myliu mišką tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susijusi su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Myliu mišką paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Įstaigos teisėtas interesas vykdyti sutartį. Jei Jūs sudarote sutartį su Myliu mišką kaip fizinis asmuo, Įstaiga Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 • Renginių ar projektinių iniciatyvų organizavimo tikslu

Myliu mišką renginių ar projektinių iniciatyvų organizavimo tikslu tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, adresas. Šie duomenys yra tvarkomi sutarties arba teisėto intereso įvykdyti sutartį pagrindu. Renginių ir projektinių iniciatyvų metu taip pat galime fotografuoti ar filmuoti bei tvarkyti Jūsų atvaizdą sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po renginio ar projektinės iniciatyvos pabaigos.

 • Išorinės komunikacijos tikslu

Myliu mišką veiklos pristatymo pranešimuose, įskaitant lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose, tikslu tvarkomi šie duomenys: Jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią Myliu mišką pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Turime paskyras socialiniuose tinkluose:
 – „Facebook“ – „Myliu mišką“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 – „Instagram“ – „Myliu mišką“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/196883487377501/?helpref=hc_fnav
 – „Linkedin“ – „Myliu mišką“, kurio privatumo pranešimas pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 • Karjera

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu Myliu mišką tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso atsirinkti tinkamą kandidatą pagrindu. Jums neišreiškus savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per mėnesį nuo momento, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis.

 • Kitos užklausos

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, užpildydami užklausą Interneto svetainėje, skambindami telefonu ar atvykę į Įstaigą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų užklausos gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, o, Jums pasirašius sutartį su Įstaiga, tokie duomenys saugomi šios Privatumo politikos dalyje „Paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais“ arba „Paramos gavimo, naudojimo ir administravimo tikslais“ nurodyta tvarka.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Myliu mišką, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paramos gavimo, naudojimo ar paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims veiklos vykdymo ar paslaugų suteikimo tikslu: valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba veiklos partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, miškotvarkos specialistams, projektuotojams, veiklos sričių ekspertams), kaip tai numatyta paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su Klientu, kitiems Myliu mišką personalui ar Įstaigą aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, jei pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, konsultantai, ar tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išsiieškoti Jūsų įsiskolinimą mums).

Kiekvienu atveju, jeigu Įstaigai reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (a) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (b) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (c) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (a) ir (b) atvejus.

SLAPUKAI IR JŲ NUSTATYMAI

Slapukai (angl. cookies) yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje.

SLAPUKŲ NUSTATYMAI

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Myliu mišką vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jums būtų aišku, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Nors aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra sudėtnga, stengiamės pateikti kuo išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises.
Jūs turite teisę prašyti Myliu mišką
 – ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 – ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 – riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 – perkelti duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 – BDAR 21 str. nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus galite pateikti mums elektroniniu paštu: info@myliumiska.lt arba adresu: Miškinių g.6B-2, 04132 Vilnius, Lietuva.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus stengiamės reaguoti kuo greičiau, laikydamiesi teisės aktų nustatytos tvarkos ir terminų. Jeigu mums kiltų įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes pasiliekame teisę paprašyti suinteresuoto asmens patvirtinti asmens tapatybę.

ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis, neinformavote mūsų jiems pasikeitus, arba neteisėtai panaudojote kitų asmenų asmens duomenis pažeisdami teisės aktų reikalavimus.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Myliu mišką turi teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, ar Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Privatumo politikos apačioje visada nurodome, kada mūsų Privatumo politika buvo atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinta: 2022 m. sausio 20 d.

To the top

You can also plant Your tree!

Your support will be used to implement the objectives of Public Enterprise Myliu mišką - to increase the forest area in Lithuania. The calculator provides indicative information about the possibilities of using your support. The price of one tree is 3 EUR.

Would neutralize 0.2 t CO₂

tree icon

66102

That's how many trees we will plant with your support

weight icon

12401

Tons of CO₂ will be neutralized

en_USEnglish