fbpx

SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

SĄVOKOS:

 1. Naudotojas – bet kuris Svetainėje naršantis asmuo.
 2. Padėka – Svetainės administratoriaus Rėmėjui suteikiamas vardinis oficialus raštas lietuvių ir anglų kalbomis apie kiekvieną įvykdytą Paramos skyrimą.
 3. Parama – Rėmėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos lėšų teikimas Paramos gavėjui jo įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti.
 4. Paramos gavėjas – Svetainės administratorius.
 5. Paramos mokėjimas – Rėmėjo Svetainės administratoriui piniginių paramos lėšų pervedimas.
 6. Privacy policy – Svetainės administratoriaus vykdoma privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika, kurioje nustatomos Naudotojo ar Rėmėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės.
 7. Rėmėjas – Paramos teikėjas: fizinis ar juridinis asmuo, įvykdęs Paramos skyrimą Paramos gavėjui per Svetainę ar kitu būdu.
 8. Svetainė – Svetainės administratoriaus administruojama sistema www.myliumiska.lt, kurią naudojant vykdomas Paramos skyrimas, pateikiama informacija apie Svetainę, Paramos gavėjo veiklą.
 9. Svetainės administratorius – VšĮ „Myliu mišką“, juridinio asmens kodas 305789652, buveinės adresas Miškinių g. 6B-2, Vilnius, Lietuva.
 10. Taisyklės – Svetainėje viešai skelbiamos Svetainės administratoriaus administruojamos informacinės sistemos taisyklės, kuriose nustatomi Naudotojo, Rėmėjo, Svetainės administratoriaus teisės ir pareigos, tarpusavio santykiai, naudojimosi Svetaine tvarka bei kitos sąlygos, kurioms Rėmėjas, Naudotojas išreiškia sutikimą naudodamasis Svetaine ir (ar) sudarydamas sutartį su Svetainės administratoriumi dėl Paramos skyrimo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Papildomai su Taisyklėmis taikoma Svetainės administratoriaus Privatumo politika, kuri yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir ja privaloma vadovautis kartu su Taisyklėmis.
 2. Svetainės tikslas – suteikti informaciją ir sukurti galimybę Naudotojams, Rėmėjams savanoriškai prisidėti prie miškingumo didinimo Lietuvoje siekiant absorbuoti anglies dvideginį (CO2).
 3. Naudodamasis Svetaine, Naudotojas gali skirti Paramą, gauti Paramos suteikimą patvirtinančią padėką Svetainėje pateiktu el. paštu.
 4. Taisyklės ir su Paramos skyrimu susijusi informacija gali būti papildomos ar keičiamos vienašališkai Svetainės administratoriaus, paskelbiant viešai atnaujintą jų versiją Svetainėje.
 5. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką. Rėmėjas, vykdydamas Paramos mokėjimą, privalo patvirtinti, kad jis susipažino su Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatomis, įsipareigoja jų laikytis ir šios jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.

TARPUSAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Naudotojas, Rėmėjas įsipareigoja:
 2. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;
 3. naudotis Svetaine, skirti Paramą, pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;
 4. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Svetainės administratoriui, pakeitimus;
 5. netobulinti ir kitaip netrikdyti Svetainės veikimo papildomomis sistemomis ar kt. įrankiais;
 6. naudotis Svetaine tik teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų;
 7. Svetainės pagalba nerinkti kitų Naudotojų, Rėmėjų asmens duomenų ar informacijos apie juos.
 8. Rėmėjas, norėdamas skirti Paramą, privalo užpildyti formą, pateikdamas vardą, pavardę (pavadinimą), el. pašto adresą, pažymėti sutikimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei pateikti reikiamus duomenis Paramos mokėjimui įvykdyti.
 9. Paramos skyrimai vykdomi atskirai, todėl Naudotojas, Rėmėjas negali sukurti asmeninės paskyros ar matyti detalizuotų anksčiau įvykdytų Paramos skyrimo atvejų, išskyrus tiek, kiek viešai nurodoma Svetainėje apie Paramą skyrusius Rėmėjus.
 10. Rėmėjas, skirdamas Paramą ir pažymėjęs sutikimą, gali pasirinkti viešinti Svetainėje savo pateiktus duomenis: Rėmėjo vardą, pavardę, pavadinimą, Paramos dydį. Rėmėjui nesutikus viešinti Svetainėje šių duomenų, jų Paramos skyrimas yra žymimas kaip anoniminis ir pateikiami duomenys: Paramos skyrimo data, Paramos dydis.
 11. Svetainėje esančiame Rėmėjų sąraše pirmose penkiose pozicijose rodomi didžiausią paramą skyrę Rėmėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys. Nuo šeštosios pozicijos Rėmėjai nurodomi pagal Paramos suteikimo datą.
 12. Naudotojai, Rėmėjai Svetainėje pateikę bet kokią žinutę ar išgalvotą vardą ir pavardę bei sutikę tai viešinti, įsipareigoja žinutės turinyje nevartoti necenzūrinių žodžių, Svetainės administratoriaus nepatvirtintos reklamos, prieš tam tikrus asmenis, socialines ar kitas grupes, patį Svetainės administratorių nukreiptų ir/ar neapykantą kurstančių, diskriminuojamo pobūdžio žinučių. Naudotojų, Rėmėjų, kurie pažeidžia šias nuostatas, pateiktą informaciją Svetainės administratorius gali pašalinti, keisti savo nuožiūra bei, priklausomai nuo situacijos, informuoti atsakingas institucijas.
 13. Svetainės administratorius:
 • administruoja Svetainę;
 • veikia kaip Paramos gavėjas;
 • priima Paramos lėšas, jas naudoja ir apskaito teisės aktų nustatyta tvarka;
 • viešina apibendrintą informaciją apie įvykdytus projektus, pasodintus medžius, naujai įveistus miškus ir miškingus plotus.

PARAMOS DYDIS

 1. Naudotojai, Rėmėjai gali naudotis Svetaine nemokamai.
 2. Svetainėje naudojama orientacinė skaičiuoklė tik informaciniais tikslais.
 3. Rėmėjas skiria Paramą, nustato jos dydį savo nuožiūra.

PARAMOS PANAUDOJIMAS

 1. Parama Svetainėje yra skiriama nuotoliniu būdu. Paramos sandoris yra sudaromas tarp Rėmėjo ir Svetainės administratoriaus.
 2. Rėmėjas, skirdamas Paramą, neįgyja nuosavybės ar kitų teisių į Svetainės administratoriaus įgyvendintų projektų rezultatus, ar jų dalį, įskaitant medžius, mišką ar kt.
 3. Paramos mokėjimai iš Rėmėjų yra renkami į Svetainės administratoriaus valdomą banko sąskaitą.
 4. Paramos mokėjimai vykdomi naudojantis elektroninės bankininkystės įskiepiu Svetainėje ar pateikiant mokėjimo duomenis.
 5. Paramos mokėjimai vykdomi eurais.
 6. Paramos mokėjimai nevykdomi grynaisiais pinigais.
 7. Svetainės administratorius įsipareigoja gautą Paramą panaudoti per 12 (dvylika) mėn. nuo Paramos gavimo, priklausomai nuo sezoniškumo ir kitų aplinkybių, darančių tiesioginę įtaką veiklos vykdymui, laikydamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo.
 8. Svetainės administratorius viešina veiklos ataskaitas Svetainėje.

SVETAINĖS ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Svetainės administratorius užtikrina sklandų Svetainės veikimą, tačiau yra galimi techniniai Svetainės sutrikimai dėl Svetainės tobulinimo ar nenumatytų aplinkybių.
 2. Svetainės administratorius neatsako už Naudotojų, Rėmėjų pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą; banko veiksmus ar neveikimą, įskaitant banko sąskaitų naudojimo sutrikimus; trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, kitų Naudotojų neteisėtą elgesį ar Taisyklių pažeidimus; Naudotojų, Rėmėjų nuostolius, patirtus dėl nenugalimos jėgos, įskaitant ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų, pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, įskaitant priežiūros institucijų rekomendacijas, gaires ar pozicijas; Svetainės veiklos nutraukimą dėl bet kurių priežasčių.
 3. Svetainės administratorius, vykdydamas veiklą, gali pasitelkti partnerius, viešinti informaciją apie vykdomus projektus ir iniciatyvas.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Jeigu Naudotojas, Rėmėjas turi skundų dėl Svetainės, jis gali susisiekti su Svetainės administratoriumi el. p. info@myliumiska.lt.
 2. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai Naudotojui paaiškėjo galimas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimas. Skunde turi būti surašyti nusiskundimo motyvai, pateiktos faktinės aplinkybės.
 3. Svetainės administratorius turi teisę susisiekti su Naudotoju dėl papildomos informacijos gavimo, siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes.
 4. Jeigu skundas teikiamas Naudotojo atstovo, prie jo turi būti pridėtas tinkamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
 5. Atsakymas dėl skundo pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo.

ASMENS DUOMENŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

 1. Naudotojų, Rėmėjų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainės funkcinį veikimą, įskaitant Paramos mokėjimų administravimą ir apskaitą, informacijos teikimą ir viešinimą.
 2. Svetainės administratorius tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Naudotojai, Rėmėjai arba tretieji asmenys, tiek, kiek tai būtina tinkamam Svetainės bei Svetainės administratoriaus veiklai užtikrinti.
 3. Detali informacija apie tai, kaip Svetainės administratorius tvarko asmens duomenis, skelbiama Svetainės administratoriaus Privatumo politikoje.
 4. Svetainėje pateikiama informacija ir kiekvienas jos elementas yra saugoma intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, garsinė, grafinė, (foto)vizualinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško Svetainės administratoriaus sutikimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės administratorius su Naudotojais, Rėmėjais susisiekia Naudotojų, Rėmėjų kontaktiniais duomenis, kuriuos jie pateikė Svetainėje užpildydami formą.
 2. Naudotojas, Rėmėjas sutinka, kad Svetainės administratorius pranešimus Naudotojui, Rėmėjui siųstų per Svetainę arba Naudotojo, Rėmėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 3. Pranešimas, pateiktas per Svetainę arba elektroniniu paštu laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo pateikimo dienos.
 4. Svetainės administratorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, kitus Svetainės administratoriaus naudojamus dokumentus apie tai pranešdamas Svetainėje. Dokumentų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos ir galioja visiems Naudotojams. Naudotojas patvirtina sutikimą su atliktais dokumentų pakeitimais naudodamasis Svetainės sistema.
 5. Šioms Taisyklėms, Nuostatoms ir kitiems Svetainėje pateikiamiems dokumentams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 6. Visi ginčai tarp Naudotojų, Rėmėjų ir Svetainės administratoriaus sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

Atnaujinta: 2022 m. sausio 20 d.

To the top

You can also plant Your tree!

Your support will be used to implement the objectives of Public Enterprise Myliu mišką - to increase the forest area in Lithuania. The calculator provides indicative information about the possibilities of using your support. The price of one tree is 3 EUR.

Would neutralize 0.2 t CO₂

tree icon

66026

That's how many trees we will plant with your support

weight icon

12386

Tons of CO₂ will be neutralized

en_USEnglish